THE OATH
PRÍSAHA

 

Hear the words of my oath.
Počujte slová mojej prísahy.

Night gathers and now my watch begins.
Noc sa blíži a moja hliadka začína.

It shall not end until my death.
Neskončí až do mojej smrti.

I shall live and die at my post.
Budem žiť a zomriem na svojom stanovisku.

I am the sword in the darkness.
Ja som meč v temnote.

I am the shield that guards you my child and your world.
Som štít, ktorý chrání Teba dieťa moje a Tvoj svet.

I am your father, I am the watcher, I will watch over you till my last breath.
Som Tvoj otec, som Tvoj strážca a budem Ťa chrániť do môjho posledného dychu.

I pledge my life and honour to the father's watch for this night and all nights to come.
Zaväzujem svoj život a svoju česť Otcovskej Hliadke pre túto noc a všetky, ktoré prídu.
Top